Algemene Voorwaarden

OIKEOS Christian Network Algemene voorwaarden

Einführung

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website; door deze website te gebruiken, accepteert u deze algemene voorwaarden volledig. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden of een deel van deze voorwaarden, mag u deze website niet gebruiken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze website te gebruiken en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van het privacybeleid / cookiebeleid van OIKEOS Christian Network (OIKEOS).

Licentie om de website te gebruiken

Tenzij anders vermeld, bezitten OIKEOS en / of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten op de website en het materiaal op de website. Onder voorbehoud van de onderstaande licentie zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.

U mag pagina's of andere inhoud van de website alleen voor cachingdoeleinden bekijken, downloaden en afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die hieronder en elders in deze algemene voorwaarden zijn uiteengezet.

Je mag niet:

  • publiceer materiaal van deze website (inclusief herpublicatie op een andere website);
  • verkopen, verhuren of in sublicentie materiaal van de website;
  • tonen enig materiaal van de website in het openbaar;
  • materiaal op deze website reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins exploiteren voor een commercieel doel;
  • bewerken of anderszins enig materiaal op de website te wijzigen; of
  • materiaal van deze website te herdistribueren, behalve inhoud die specifiek en uitdrukkelijk wordt vermeld als beschikbaar voor herdistributie.

Acceptabel gebruik

U mag deze website niet gebruiken op welke manier dan ook, schade toebrengt aan de website of een beperking van de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website; of onwettig, onwettig, frauduleus of schadelijk of in verband met onwettig, onwettig, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

U mag deze website niet te gebruiken om te kopiëren, op te slaan, gastheer, uitzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of enig materiaal dat bestaat uit (of wordt gekoppeld aan) alle spyware, computer virus, Trojaans paard, worm, toetsaanslag logger, rootkit of andere distribueren kwaadaardige computersoftware.

U mag geen systematische of geautomatiseerde activiteiten voor gegevensverzameling (inclusief maar niet beperkt tot scraping, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) uitvoeren op of in verband met deze website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OIKEOS.

U mag deze website niet gebruiken voor marketingdoeleinden.

Beperkte toegang

Toegang tot bepaalde delen van deze website is beperkt. OIKEOS behoudt zich het recht voor om de toegang tot andere delen van deze website, of zelfs deze hele website, naar goeddunken van OIKEOS te beperken.

Als OIKEOS u een gebruikers-ID en wachtwoord geeft om toegang te krijgen tot beperkte delen van deze website of andere inhoud of diensten, moet u ervoor zorgen dat de gebruikers-ID en het wachtwoord vertrouwelijk worden behandeld.

OIKEOS kan naar eigen goeddunken van OIKEOS uw gebruikers-ID en wachtwoord uitschakelen zonder kennisgeving of uitleg.

Gebruiker inhoud

In deze algemene voorwaarden betekent "uw gebruikersinhoud" materiaal (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal) dat u op deze website indient, voor welk doel dan ook.

U verleent OIKEOS een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw gebruikerscontent in bestaande of toekomstige media te gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en verspreiden. U verleent OIKEOS ook het recht om deze rechten in sublicentie te geven, en het recht om een ​​vordering in te stellen wegens inbreuk op deze rechten.

Uw gebruikersinhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van derden en mag geen aanleiding kunnen geven tot juridische stappen, hetzij tegen u, hetzij tegen OIKEOS of een derde (in elk geval onder toepasselijke wetgeving).

U moet elke gebruiker de inhoud van de website die is of ooit het voorwerp van een dreigende of daadwerkelijke gerechtelijke procedure of andere soortgelijke klacht is ingediend.

OIKEOS behoudt zich het recht voor om materiaal dat op deze website is geplaatst of op de servers van OIKEOS is opgeslagen of op deze website is gehost of gepubliceerd, te bewerken of te verwijderen.

Niettegenstaande de rechten van OIKEOS op grond van deze voorwaarden met betrekking tot gebruikersinhoud, verbindt OIKEOS zich er niet toe om toezicht te houden op de indiening van dergelijke inhoud op of de publicatie van dergelijke inhoud op deze website.

Geen garanties

Deze website wordt aangeboden "zoals hij is" zonder enige verklaringen of garanties, expliciet of impliciet. OIKEOS geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze website of de informatie en materialen die op deze website worden aangeboden.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van de voorgaande paragraaf, garandeert OIKEOS niet dat deze website constant beschikbaar zal zijn, of helemaal niet beschikbaar zal zijn.

Niets op deze website vormt, of is bedoeld als, enig advies.

Beperkingen van de aansprakelijkheid

OIKEOS is niet aansprakelijk jegens u (hetzij onder de wet van contact, de wet van torts of anderszins) met betrekking tot de inhoud van, of het gebruik van, of anderszins in verband met, deze website:

  • in de mate dat de website vrij-of-charge wordt verstrekt, voor directe schade;
  • voor enige indirecte, speciale of gevolgschade; of
  • voor zakelijke verliezen, verlies van inkomsten, inkomen, de winst of verwachte besparingen, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, of verlies of beschadiging van informatie of gegevens.

Uitzonderingen

Niets in deze disclaimer van de website kan enige wettelijke garantie impliceren of uitsluiten die onwettig zou zijn om uit te sluiten of te beperken; en niets in deze website-disclaimer zal de aansprakelijkheid van OIKEOS uitsluiten of beperken met betrekking tot elke kwestie die voor OIKEOS illegaal of onwettig zou zijn om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken, of te trachten te beweren of te beperken.

Redelijkheid

Door het gebruik van deze website, gaat u ermee akkoord dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in deze website disclaimer redelijk zijn.

Als je niet denkt dat ze redelijk zijn, dient u deze website niet te gebruiken.

Andere partijen

U accepteert dat OIKEOS, als een entiteit met beperkte aansprakelijkheid, er belang bij heeft de persoonlijke aansprakelijkheid van haar functionarissen en werknemers te beperken. U stemt ermee in dat u geen enkele claim persoonlijk zult indienen tegen de functionarissen of werknemers van OIKEOS met betrekking tot eventuele verliezen die u lijdt in verband met de website.

Zonder afbreuk te doen aan de voorgaande paragraaf, gaat u ermee akkoord dat de beperkingen van garanties en aansprakelijkheid in deze disclaimer voor de website OIKEOS's functionarissen, werknemers, agenten, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden, onderaannemers en OIKEOS beschermen.

Onuitvoerbare bepalingen

Indien enige bepaling van deze website disclaimer is, of blijkt te zijn, onuitvoerbaar is volgens de toepasselijke wetgeving, zal dat geen invloed op de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze disclaimer website.

Vergoeding

Hierbij vrijwaart u OIKEOS en verbindt u zich ertoe OIKEOS schadeloos te houden voor alle verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten en bedragen die door OIKEOS aan een derde zijn betaald ter beslechting van een claim of geschil op advies van de juridische dienst van OIKEOS adviseurs) opgelopen of geleden door OIKEOS als gevolg van een inbreuk door u op enige bepaling van deze algemene voorwaarden of uit een claim dat u een bepaling van deze algemene voorwaarden hebt geschonden.

Inbreuken op deze bepalingen en voorwaarden

Zonder afbreuk te doen aan de andere rechten van OIKEOS onder deze voorwaarden, kan OIKEOS, als u deze voorwaarden op enigerlei wijze schendt, maatregelen nemen die OIKEOS geschikt acht om de schending aan te pakken, waaronder het opschorten van uw toegang tot de website en het u verbieden toegang te krijgen tot de website, blokkeert computers die uw IP-adres gebruiken de toegang tot de website, neemt contact op met uw internetprovider om te vragen dat zij uw toegang tot de website blokkeren en / of een gerechtelijke procedure tegen u aan te spannen.

Variatie

OIKEOS kan deze voorwaarden van tijd tot tijd herzien. Op het gebruik van deze website zijn herziene voorwaarden van toepassing vanaf de datum van publicatie van de herziene voorwaarden op deze website. Controleer deze pagina regelmatig om er zeker van te zijn dat u bekend bent met de huidige versie.

Toewijzing

OIKEOS kan de rechten en / of verplichtingen van OIKEOS onder deze algemene voorwaarden overdragen, uitbesteden of anderszins behandelen zonder u hiervan op de hoogte te stellen of uw toestemming te vragen.

Je mag niet overdragen, uitbesteden of anderszins omgaan met uw rechten en / of verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze algemene voorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit als onwettig en / of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van kracht. Als een onwettige en / of niet-afdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, wordt dat deel geacht te zijn verwijderd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

Volledige overeenkomst

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en OIKEOS met betrekking tot uw gebruik van deze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze website.

Recht en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Florida, en alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Florida.