statuten

BYLAWS van OIKEOS Christian Network

(A 501 (c) (3) Public Charity and Non-profit Corporation)

ARTIKEL I. NAAM

De naam van deze organisatie zal zijn: OIKEOS Christian Network (hierna te noemen "de Corporation").

ARTIKEL II. PREAMBULE

Het bestuur van de Corporation bestaat uit 3 teams: leiderschapsteam, toezichtsteam en financieel team. Deze 3 teams vormen samen, niet exclusief, het bestuur van de Corporation. Het bestuur van de Corporation onderscheidt zich van de lokale autonomie van een genetwerkte kerk of groep van lokale gemeenten. Het corporategovernance is gebaseerd op het principe van besluitvormingsteams die checks and balances hebben op hun autoriteit. Elk team krijgt een zekere mate van autonomie binnen afgesproken limieten (zoals beschreven in de statuten of met toestemming van alle 3 de teams). Controles en saldi zijn aanwezig voor elk van de 3 teams om eenzijdige consolidatie van bevoegdheden te voorkomen. Het Finance Team kan vragen in twijfel trekken en indien nodig uitgaven weigeren. Het leiderschapsteam heeft ook cheques en saldi van het toezichtsteam die elke genomen beslissing in twijfel kunnen trekken en, indien nodig, een vergadering van de drie teams kunnen bijeenroepen om het probleem op te lossen. Als een dergelijke vergadering wordt bijeengeroepen en niet resulteert in een meerderheidsbesluit van alle betrokkenen, vormt een meerderheid van stemmen in elk team een ​​enkele stem en, in dergelijke zaken, zou een 2 of 3 stem de kwestie beslissen. Binnen het leiderschapsteam zijn 3 officieren die de dagelijkse activiteiten coördineren en de richting van de organisatie begeleiden met raad van alle drie de teams, indien van toepassing. De functionarissen hebben geen stem in vergaderingen van het leiderschapsteam, behalve over personeelsbeslissingen door niet-gecompenseerde functionarissen, zoals hierna zal worden besproken. De stemgerechtigde leden van het leiderschapsteam kunnen de officieren teniet doen met een tweederde stem. Officieren houden agenda's over leiderschapsbijeenkomsten en houden het leiderschapsteam, het oversightteam en het financiële team op de hoogte van zaken die betrekking hebben op de organisatie. Het Finance Team wordt gecontroleerd en gebalanceerd door het Oversight Team, dat het Finance Team kan overrulen met een tweederde stem.

ARTIKEL III. KANTOREN EN AGENTEN

Afdeling 1. Hoofdkantoor. Het hoofdkantoor van de Corporation bevindt zich op 845 E. New Haven Avenue, Melbourne, Florida 32901. De Corporation kan andere kantoren en vestigingen hebben op plaatsen die worden bepaald door het Leadership Team.

Afdeling 2. Zetel. Het adres van de maatschappelijke zetel van deze Corporation en de agent op dit adres is: Arias Bosinger, PLLC, 845 E. New Haven Avenue, Melbourne, Florida 32901.

Sectie 3. Geregistreerde agent. De verantwoordelijkheid van de geregistreerde agent bij dit bedrijf is beperkt tot het volgende:

 1. De geregistreerde agent zal alle overheidsberichten, mededelingen of juridische procedures die zijn gericht aan of verstrekt aan de Corporation, mailen of e-mailen naar het laatst bekende adres van de Corporation.

ARTIKEL IV. DOEL, TOEPASSINGSGEBIED EN BEVOEGDHEDEN

Afdeling 1. Doeleinden. Bijbels onderwijs voor een wandeling samen in nieuwheid van het leven is het doel van de organisatie. Het is voor gelovigen die vrijelijk delen in de genade van God en hun identiteit in Christus. Elke gelovige groeit in de verenigende kracht van de gave van de heilige geest door tot zijn of haar tevredenheid de goede, aanvaardbare en perfecte wil van God te bewijzen. Wederzijds respect gebaseerd op het gemeenschappelijke geloof van Jezus Christus, dat alle gelovigen delen als broeders en zusters in de familie van God, moedigt elke gelovige in het bijzonder aan om te leren, volwassen te worden en te functioneren in het lichaam van Christus volgens het Woord van God.

Het bedrijf is uitsluitend georganiseerd voor liefdadigheids-, religieuze en educatieve doeleinden in de zin van artikel 501 (c) (3) van de Internal Revenue Code van 1986, zoals gewijzigd.

Sectie 2. Toepassingsgebied. De Corporation is verplicht om een ​​evaluatie van drie jaar van zichzelf uit te voeren om de waarde en voordelen voor de bedienden te bepalen en om door te gaan. Controles en saldi op teams worden ingesteld en bijgehouden voor toezicht. Aspirant-leiderontwikkeling of mentorschap is van het grootste belang voor de continuïteit van het bijbelonderwijs, daarom is de introductie van nieuwe teamleden essentieel. Rechten van intellectuele eigendom blijven berusten bij personen die hieraan bijdragen. Middelen worden gedeeld voor bijbels onderwijs door grotere vergaderingen, outreach, leiderschapsontwikkeling, cursussen en bezoeken. Focus om het Woord te ondersteunen dat op lokaal niveau leeft, zal als prioriteit worden gehandhaafd. Netwerken is voor ondersteuning en gedeeld voordeel geholpen door website, periodieke vergaderingen, conferenties, cursussen, dienende bezoeken, of elke andere activiteit die door de drie teams geschikt wordt geacht.

Sectie. 3 bevoegdheden. Het bedrijf heeft de volgende bevoegdheden:

 1. Om een ​​fonds of fondsen en persoonlijke eigendommen te ontvangen en in stand te houden, en de gehele of een deel van de inkomsten daaruit en de hoofdsom daarvan te gebruiken en toe te passen voor de doeleinden uiteengezet in Artikel IV, Afdeling 1, hierboven.
 2. Om een ​​of meer kantoren te hebben en zijn activiteiten uit te oefenen en uit te voeren op elke plaats in de staat Florida of op een andere locatie zoals bepaald door het leiderschapsteam.
 3. Om al deze bevoegdheden te hebben en uit te oefenen die zijn gespecificeerd in de Florida Not for Profit Corporations Act. Om alles en alles te doen wat nodig, geschikt en gepast is voor het bereiken van een van de doeleinden of ter bevordering van een van de bevoegdheden vermeld in Artikel IV, Afdeling I hierboven, alleen of in samenwerking met andere bedrijven, bedrijven of individuen; en om elke andere handeling of handelingen, dingen of dingen te doen die incidenteel of passend zijn en voortkomen uit of verband houden met de voornoemde doeleinden of een deel of delen daarvan, op voorwaarde dat deze niet onverenigbaar zijn met de wetten waaronder deze Corporation is georganiseerd.

ARTIKEL V. LIDMAATSCHAP

De Corporation heeft geen leden en de Corporation heeft geen aandelenkapitaal.

ARTIKEL VI. GOVERNANCE TEAMS

Sectie 1. Inleiding. Er zullen drie governance-teams zijn: Leadership Team, Oversight Team en Finance Team.

Afdeling 2. Kwalificaties. Alle leden van het governance-team zijn natuurlijke personen van vijfentwintig (25) jaar of ouder. Leden hoeven geen inwoners van de staat Florida te zijn. Slechts één echtgenoot van een bepaald echtpaar mag lid zijn van een van de drie bestuursteams. Op een later moment in de groei van de organisatie kan het leiderschapsteam bepalen dat slechts één echtgenoot van een bepaald echtpaar in een van de drie bestuursteams mag zitten en niet alleen in één. Een lid moet interesse tonen in de doeleinden en activiteiten van de Corporation en moet geïnteresseerd zijn in het doneren van zijn of haar tijd, advies, vaardigheden, energie en ondersteuning ter bevordering van de Corporation en zijn doeleinden en activiteiten. Een lid van het governance-team moet bereid zijn om deel te nemen aan ten minste 75% van de teamvergaderingen, hetzij persoonlijk, per telefoon of videoconferentie.

Afdeling 3. Verkiezing / benoeming. Wordt hierna beschreven.

Afdeling 4. Ontslag; vacatures; Verwijdering; afwezigheden; Toeneemt.

 1. Ontslag. Elk lid van het governance-team kan op elk moment ontslag nemen door het Team hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Een dergelijk ontslag wordt van kracht op het daarin gespecificeerde tijdstip; en, tenzij daarin anders wordt vermeld, is de aanvaarding van een dergelijk ontslag niet nodig om deze effectief te maken.
 2. Vacatures. Elke vacature die zich voordoet in een van de bestuursteams vanwege tussentijds ontslag, verwijdering, overlijden of anderszins wordt vervuld door de bevestigende stem van een meerderheid van de stemgerechtigde (niet-gecompenseerde) leden van het leiderschapsteam. Een lid dat wordt gekozen om in een vacature te voorzien, wordt gekozen voor de niet-verstreken termijn van zijn of haar voorganger in functie. De ambtstermijn van een lid dat is gekozen om een ​​vacature te vervullen, begint bij verkiezing.
 3. Verwijdering van benoemde leden. Wanneer de kennisgeving aangeeft dat het doel van een vergadering is om de verwijdering van een lid van het governance-team te overwegen, tijdens een vergadering van het leiderschapsteam van de Corporation, kan elk lid van het governance-team zonder toewijzing van een reden uit het ambt worden verwijderd door de stemming van op ten minste tweederde van het gehele leiderschapsteam.
 4. Afwezigheden. Als een lid van het governanceteam drie (3) opeenvolgende vergaderingen of meer dan 25% van de vergaderingen gedurende een periode van twaalf (12) maanden mist zonder goedkeuring van de meerderheid van het team, worden dergelijke afwezigheden beschouwd als een offerte van die persoon voor zijn of haar ontslag bij het Team; op voorwaarde echter dat de resterende Teamleden de bevoegdheid hebben om een ​​dergelijk ontslag te aanvaarden of te weigeren.

ARTIKEL VII. LEIDERSCHAP TEAM (RAAD VAN BESTUUR)

Afdeling 1. Aantal en ambtstermijn. De zakelijke aangelegenheden, activiteiten en eigendommen van de Corporation worden bestuurd, bestuurd en gecontroleerd, en de bevoegdheden van de Corporation berusten bij en worden uitgeoefend door het Leadership Team ("Team"), bestaande uit zeven stemgerechtigde (7) gekozen leden door het toezichtsteam en vijf (5) niet-stemmende functionarissen gekozen met meerderheid van stemmen van alle stemgerechtigde leden van de bestuursteams (leiderschapsteam, toezichtteam en financieel team, zoals hieronder beschreven). Geen enkele afname van het aantal zal de ambtstermijn van een zittend lid verkorten. Na de eerste termijn van de aanvankelijk benoemde leden hebben alle leden een ambtstermijn van vijf jaar. Het aanvankelijk aangestelde leiderschapsteam heeft twee stemmende leden die één jaar, twee stemmende leden drie jaar en drie stemmende leden vijf jaar dienen. Daarna zal er een verkiezing zijn om de zetels te vullen van de stemgerechtigde leden wier voorwaarden verlopen. Een lid van het leiderschapsteam mag maximaal twee opeenvolgende termijnen uitzitten, waarna ze minimaal een (1) jaar moeten zitten. De aangestelde officieren coördineren de dagelijkse activiteiten en begeleiden de richting van de organisatie met de raad van alle drie de teams. Ze hebben geen stem in vergaderingen van het leiderschapsteam, behalve met betrekking tot beslissingen met betrekking tot het vervullen van vacatures in een van de drie governance-teams, het benoemen van leden van het Finance Committee en het Oversight Team en het inhuren van personeel voor de Corporation. De stemgerechtigde leden van het leiderschapsteam kunnen de officieren overrulen met een tweederde stem. Agenten voeren agenda's voor leiderschapsbijeenkomsten uit en houden de teams voor leiderschap, toezicht en financiën op de hoogte van zaken die met de organisatie te maken hebben. Officieren worden jaarlijks geëvalueerd en kunnen met instemming door een meerderheid van stemmen van de stemmende leden van het leiderschapsteam, leden van het toezichtsteam en leden van het financiële team worden voortgezet. Als een bepaalde functionaris niet wordt goedgekeurd door een meerderheid van de governance-teams om nog een jaar door te gaan, kiest het governance-team een ​​vervangende officer.

Afdeling 2. Officieren.

 1. De President fungeert als de chief officer van de Corporation en heeft geestelijk toezicht en algemeen toezicht op de zakelijke activiteiten van de Corporation, houdt alle teamvergaderingen en houdt alle teams op de hoogte van de voortgang en zaken van de onderneming.
 2. De vice-president (en) hebben de bevoegdheden en vervullen de taken, zoals voorgeschreven door de president of bij diens afwezigheid, handelen namens hem en zoals gedelegeerd door de president.
 3. De secretaris zal de notulen van de vergaderingen van het leiderschapsteam bijhouden of laten bijhouden in daartoe bestemde archieven. ziet erop toe dat alle kennisgevingen naar behoren worden gegeven in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en zoals wettelijk vereist; en is de bewaarder van de administratie van de Corporation. De secretaris heeft het recht om iemand te benoemen die geen deel uitmaakt van het team om te assisteren bij het maken van notulen, onder voorbehoud van goedkeuring door de andere teamleden.
 4. De penningmeester zal de financiële administratie van de vennootschap bewaren of laten bijhouden en op verzoek enige of alle financiële administratie aan het financiële team overleggen. De penningmeester heeft het recht iemand te benoemen die geen deel uitmaakt van het team om te assisteren bij het bijhouden van de financiële administratie van de onderneming, onder voorbehoud van goedkeuring door de andere teamleden.

Sectie 3. Bevoegdheden en plichten. Het team heeft alle bevoegdheden en plichten die nodig, passend of handig zijn voor het beheer van de zaken van de Corporation en voor het beheer en de werking van de activa en activiteiten van de Corporation en kan alle handelingen en dingen doen en uitvoeren die niet zijn verboden door wet, de statuten of deze statuten. Deze taken en bevoegdheden van de Corporation omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 1. Vaststellen en herzien van beleid met betrekking tot de Corporation en haar activiteiten;
 2. Zorgen voor voldoende middelen voor de werking van de Corporation;
 3. Vaststelling en toezicht op adequate boekhoudkundige en financiële procedures;
 4. Het promoten van de doelen en doeleinden van de Corporation en het evalueren van de Corporation tegen dergelijke doelen en doeleinden;
 5. Benoemend namens de Corporation, Officieren; en het definiëren van de taken en verantwoordelijkheden van de officieren in een schriftelijke functiebeschrijving, evenals het vaststellen van benchmarks die de Corporation moet bereiken;
 6. Bekijk alle aanbevelingen voor door de officieren ingediende zendingsgeschenken en keur, weiger of vraag om aanvullende informatie, afhankelijk van input door het Finance Team;
 7. Voer om de drie jaar een beoordeling van de Corporation uit om te bepalen of de vastgestelde benchmarks worden bereikt en of de Corporation nog minstens drie (3) jaar moet worden voortgezet. De benchmarks zullen zijn dat ten minste vijf (5) duidelijke indicaties van positief fruit kunnen worden gezien door de meerderheid van het leiderschapsteam, het toezichtsteam en het financiële team.

Anders dan in deze statuten is het Leiderschapsteam niet gemachtigd om namens de Corporation activiteiten uit te voeren die niet mogen worden uitgevoerd door een organisatie die is vrijgesteld van federale inkomstenbelasting op grond van artikel 501 (c) (3) van de Verenigde Staten. Staten Internal Revenue Code.

Sectie 4. Benoeming en verkiezing. Iedereen die een kandidaat wenst voor te dragen, moet de voordracht ten minste drie maanden voorafgaand aan de jaarvergadering indienen. Het toezichtsteam zal de kwalificaties van alle genomineerden beoordelen en tijdens de jaarlijkse vergadering bij geheime stemming de leden kiezen om de aflopende termijn te vervullen. De termijn voor de nieuw gekozen Teamleden begint op de datum van de jaarvergadering. Bestaande teamleden zullen blijven dienen tot het einde van hun termijn.

Sectie 5. Compensatie. Het toezichtsteam met inbreng van het financiële team zal bij meerderheid van stemmen bepalen wanneer de salarissen en de hoogte van de salarissen voor de drie functionarissen moeten worden betaald. Afhankelijk van de financiële middelen van de Corporation kunnen de functionarissen één voor één of allemaal tegelijk worden uitbetaald. Alle stemgerechtigde leden van het Team dienen zonder compensatie, behalve dat zij een redelijke vordering of vergoeding van kosten in verband met de uitvoering van hun taken krijgen.

ARTIKEL VIII. BIJEENKOMSTEN VAN HET LEIDERSCHAPSTAM

Afdeling 1. Plaats van vergaderingen. De jaarlijkse, reguliere of speciale vergaderingen van het Team of een door het Team of President aangewezen commissie worden gehouden op het hoofdkantoor van de Corporation of op een andere plaats waar het Team of een dergelijke commissie, in voorkomend geval, van tijd tot tijd aanwijzen.

Sectie 2. Jaarlijkse vergaderingen. De jaarlijkse vergadering van het team wordt gehouden op een dag in augustus van elk jaar, tenzij het team bij besluit een andere tijd aangeeft.

Sectie 3. Regelmatige vergaderingen. Naast de jaarvergadering worden er minstens acht (8) keer per jaar regelmatig vergaderingen van het team of een door het team of de voorzitter aangewezen commissie en met zoveel frequentere tussenpozen als het team of een dergelijke commissie gehouden, naargelang het geval zijn, kunnen aanwijzen.

Sectie 4. Speciale vergaderingen. Speciale vergaderingen van het leiderschapsteam of een door het team of de voorzitter aangewezen commissie kunnen te allen tijde door de stemgerechtigde leden of president worden bijeengeroepen en worden bijeengeroepen na ontvangst van het schriftelijke verzoek van twee (2) van de stemgerechtigde leden. Bovendien kan de voorzitter van een commissie een speciale vergadering van die commissie bijeenroepen en een speciale vergadering wordt door de voorzitter van die commissie bijeengeroepen na ontvangst van het schriftelijke verzoek van twee van de leden van die commissies.

Afdeling 5. Oproeping van vergaderingen. Een kennisgeving van elke vergadering van het Team zal elektronisch worden verzonden door een van de Officieren volgens het type vergadering zoals hierboven beschreven. De kennisgeving vermeldt het doel van de vergadering en de tijd en plaats waar deze moet worden gehouden, inclusief de inbel- of video-inbelinstructies als een vergadering langs elektronische weg plaatsvindt. Een dergelijke kennisgeving is voldoende voor die vergadering en voor eventuele opschorting daarvan.

Afdeling 6 Quorum en stemmen.

 1. Een meerderheid van de Officers en van alle zeven (7) stemgerechtigde leden van het Team moeten persoonlijk of langs elektronische weg aanwezig zijn op een vergadering om een ​​quorum te vormen (gedefinieerd als een totaal van ten minste zeven (7) leden, vier (4) stemmen en drie (3) functionarissen). Het team heeft een quorum nodig om zaken te doen. Tenzij elders bepaald in deze statuten, worden beslissingen door het team genomen door een meerderheid van de stemgerechtigde leden die persoonlijk aanwezig zijn of langs elektronische weg tijdens een vergadering nadat een quorum is ingesteld. Een willekeurig aantal leden, ook al is het minder dan een quorum, kan van tijd tot tijd een vergadering verdagen.
 2. Elk stemgerechtigd lid heeft het recht om tijdens een vergadering van het Team te stemmen op elk voorstel dat tijdens de vergadering wordt gepresenteerd. De stem van elk lid wordt gelijk gewogen. Tijdens verzachtende omstandigheden en na voorafgaande goedkeuring door de andere leden, kan een lid een volmacht aanwijzen om in plaats daarvan een vergadering bij te wonen en de stemrechten van het lid te hebben voor de specifieke vergadering.

Sectie 7. Meerderheidsactie als leiderschapsteamactie. Elke handeling of beslissing genomen of genomen door een meerderheid van het Team aanwezig op een behoorlijk gehouden vergadering waar een quorum aanwezig is, is de handeling van het Team, tenzij de statuten, deze statuten of wettelijke bepalingen een meer of minder vereiste. percentage of verschillende stemregels voor goedkeuring van een kwestie door het bestuur.

Paragraaf 8. Voorzitter. Er zal geen aangewezen voorzitter van het team zijn. In plaats daarvan zal de president als gids dienen en vergaderingen leiden. De voorzitter die met de secretaris samenwerkt, is verantwoordelijk voor het verzenden van de kennisgevingen voor de volgende teamvergadering en voor het ontwikkelen en verspreiden van de agenda voor de volgende vergadering. De president is ook verantwoordelijk voor het begeleiden van de stroom en het handhaven van de volgorde van de vergadering.

Sectie 9. Verloop van vergaderingen. De vergaderingen van het team worden voorgezeten door de president of, bij diens afwezigheid, door een door de president geselecteerde functionaris of lid om als voorzitter voor die specifieke vergadering op te treden. De secretaris van de Corporation treedt op als secretaris van alle vergaderingen van het team, op voorwaarde dat de voorzitter tijdens zijn afwezigheid een andere persoon benoemt om op te treden als secretaris van de vergadering.

Sectie 10. Informele actie door leden. Elke vereiste of toegestane actie tijdens een vergadering van het Team of een commissie kan zonder een vergadering worden ondernomen als een schriftelijke toestemming, waarin de aldus ondernomen actie wordt uiteengezet, door alle stemgerechtigde leden wordt ondertekend of, in voorkomend geval, kunnen leden van een dergelijk comité zijn om te stemmen met betrekking tot het onderwerp daarvan.

Sectie 11. Vergaderingen. Vergaderingen van het leiderschapsteam staan ​​open voor alle leden van het bestuursteam, tenzij de vergadering een uitvoerende sessie is, en open voor commissieleden op uitnodiging. Leden van het Governance-team kunnen deelnemen aan elke jaarlijkse, reguliere of speciale vergadering van het Team of comité door middel van een conferentietelefoon of soortgelijke communicatieapparatuur waarmee alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar tegelijkertijd kunnen horen. Een dergelijke deelname vormt een persoonlijke aanwezigheid op de vergadering.

ARTIKEL IX. OVERZICHT TEAM

Sectie 1. Algemeen. Het toezichtsteam bestaat aanvankelijk uit vijf (5) leden. Bij meerderheid van stemmen van het leiderschapsteam kan het toezichtsteam worden uitgebreid tot maximaal zeven (7) leden. Na de eerste termijn van de aanvankelijk aangestelde leden van het Oversight Team hebben alle leden een ambtstermijn van vijf jaar. Bij de eerste benoeming zal één lid vijf jaar zitting hebben, twee leden drie jaar en twee leden twee jaar. Daarna zal het Leadership Team een ​​afspraak maken om de zetel te vullen van het lid wiens termijn afloopt. Een lid van het toezichtsteam mag maximaal twee opeenvolgende termijnen vervullen, waarna ze minimaal (1) jaar buiten zitten. De herbenoeming of verwijdering geschiedt bij meerderheid van stemmen van alle bestuurders en niet-gecompenseerde functionarissen.

Afdeling 2. Plichten. Het toezichtsteam heeft de bevoegdheid om van het leiderschapsteam, het financiële team of beide te verlangen dat zij binnen een redelijke termijn een vergadering houden op basis van de urgentie van de kwestie om een ​​kwestie naar voren te brengen die volgens het toezichtsteam te goeder trouw moet zijn. aangepakt. Het toezichtsteam stemt ook over kwesties waarbij het leiderschapsteam een ​​gelijkspel heeft, waarbij de beslissing van het toezichtsteam bindend is en de gelijkspel verbreekt. Het toezichtsteam zal samen met een externe accountant de boeken en registers van de onderneming controleren zoals zij geschikt achten, maar niet minder dan om de drie jaar.

ARTIKEL X. FINANCIËLE TEAM

Sectie 1. Algemeen. Het financiële team bestaat uit drie (3) leden. Na de eerste termijn van de in eerste instantie benoemde leden van het Finance Team hebben alle leden een ambtstermijn van drie jaar. Bij de eerste benoeming zal één lid drie jaar zitting hebben, één lid twee jaar en één lid één jaar. Daarna zal elk jaar door het Leadership Team een ​​afspraak worden gemaakt om de zetel te vullen van het lid wiens termijn afloopt. Een lid van het Finance Team mag maximaal twee opeenvolgende termijnen vervullen, waarna hij minimaal (1) jaar moet zitten. De herbenoeming of verwijdering geschiedt bij meerderheid van stemmen van alle bestuurders en niet-gecompenseerde functionarissen.

Afdeling 2. Plichten. Het Finance Team heeft de voogdij over bedrijfsmiddelen. Zij zullen samenwerken met de penningmeester om een ​​volledige en nauwkeurige boekhouding van ontvangsten en uitbetalingen bij te houden of te vereisen en zullen alle bedrijfsgelden en andere waardevolle effecten in naam en op naam van de vennootschap in de bewaarinstelling deponeren of verplicht stellen te deponeren bewaarinstellingen van de Corporation en leggen op verzoek verantwoording af over de transacties en de financiële toestand van de Corporation aan het Leadership Team. Het leiderschapsteam dient halfjaarlijks ter beoordeling een voorgesteld budget in bij het financiële team. Het financiële team beoordeelt de begroting om ervoor te zorgen dat de voorgestelde uitgaven de missie van de onderneming bevorderen en de begroting goedkeuren of het leiderschapsteam herzien. Als het leiderschapsteam naar eigen goeddunken bepaalt dat geld nodig is voor een specifiek doel buiten het budget of als aanvulling op het halfjaarlijkse budget, zal het leiderschapsteam het doel van het geld aan het financiële team presenteren. Het Finance Team heeft volledige discretie bij de goedkeuring of afkeuring van die fondsen. Het financiële team houdt toezicht op de opstelling van een jaarverslag over de aangelegenheden van de vennootschap voor het voorgaande fiscale jaar en verstrekt dit aan alle bestuursteams op elke jaarlijkse vergadering.

ARTIKEL XI. COMITÉS

Sectie 1. Algemeen. Het leiderschapsteam kan, met een meerderheid van de stemmen van alle twaalf (12) leden, een (1) of meer commissies aanwijzen en benoemen naast de vereiste commissies die hierin worden beschreven. Daarnaast heeft de president het recht om uit eigen beweging leden te benoemen in een ondersteuningscommissie. Alle beslissingen en acties van een commissie worden beoordeeld door het leiderschapsteam. De aanwijzing en benoeming van een dergelijk comité en de delegatie daarvan aan gezag mag niet tot doel hebben het leiderschapsteam of enig individueel lid te ontheffen van enige verantwoordelijkheid die hem of haar wettelijk is opgelegd. Als een dergelijke delegatie van autoriteit van het leiderschapsteam of de president wordt gemaakt zoals hierin is bepaald, alle verwijzingen naar het leiderschapsteam in deze statuten, de statuten, de Florida Nonprofit Corporation Act of enige andere toepasselijke wet of regelgeving met betrekking tot de autoriteit die aldus is gedelegeerd, wordt geacht naar deze commissie te verwijzen.

ARTIKEL XII. VRIJWARING

De Corporation zal elk Leadership Team-lid, Oversight Team-lid, Finance Team-lid, enig commissielid of voormalig Team of commissieleden van de Corporation schadeloos stellen voor alle kosten die hij of zij daadwerkelijk en redelijkerwijs heeft gemaakt in verband met de verdediging van een actie, rechtszaak of procedure, civiel of strafrechtelijk, waarbij hij of zij partij wordt gemaakt omdat hij een lid van het Team of comité is of is geweest, behalve met betrekking tot zaken waarover hem wordt veroordeeld in een dergelijke actie, rechtszaak of procedure aansprakelijk zijn voor nalatigheid of wangedrag bij de uitvoering van de taak. Een dergelijke vrijwaring is niet exclusief enige andere vrijwaring voorzien in de statuten of enige statuten, bij resolutie of anderszins. De Corporation is gemachtigd om een ​​verzekering of ander soortgelijk apparaat te kopen met het oog op een dergelijke vergoeding.

ARTIKEL XIII. FISCAAL BEHEER

Afdeling 1. Boekjaar. Het fiscale jaar van de Corporation is het jaar dat wordt vastgesteld door het leiderschapsteam.

Sectie 2. Boeken en accounts. De Corporation houdt correcte en volledige boeken en registers bij en houdt notulen bij van de werkzaamheden van het leiderschapsteam en van elke commissie die de autoriteit van het leiderschapsteam heeft. Al dergelijke boeken en registers worden bewaard op het hoofdkantoor van de Corporation, tenzij het Leadership Team bij besluit anders bepaalt, onder voorbehoud van wettelijke vereisten. Alle boeken en bescheiden van de Corporation kunnen op elk redelijk tijdstip door elk lid van het bestuursteam worden geïnspecteerd voor een geschikt doel.

Sectie 3. Verslagen. Elk jaar na de jaarlijkse vergadering stelt het leiderschapsteam de financiële verslagen van de onderneming open voor openbare controle. Als er gecontroleerde financiële rapporten beschikbaar zijn, worden de gecontroleerde balans en de staat van baten en lasten gebruikt.

Sectie 4. Controles en goedkeuring. Alle cheques en trekkingen met betrekking tot de tegoeden of kredieten van de Corporation in een van haar bewaarinstellingen worden ondertekend door de functionaris (sen) die van tijd tot tijd worden bepaald door een resolutie van het leiderschapsteam. Alle cheques, bankbiljetten, te ontvangen rekeningen, handelsacceptaties, ontwerpen en andere aan de Corporation verschuldigde bewijzen van schulden worden, met het oog op storting, korting of incasso, goedgekeurd door deze functionaris (sen) van de Corporation of op een manier die wordt van tijd tot tijd bepaald door een besluit van het leiderschapsteam. Het leiderschapsteam kan onder bepaalde voorwaarden voorzien in het gebruik van faxhandtekeningen voor een van de bovengenoemde doeleinden.

Sectie 5. Uitvoering van instrumenten. Het leiderschapsteam wijst het teamlid aan dat bevoegd is om namens en in naam van het bedrijf een contract, obligatie, nota of andere verplichting of bewijs van schuld, of een volmacht of ander instrument dat de handtekening van een officier van de Corporation, behalve wanneer de ondertekening en de uitvoering ervan uitdrukkelijk door het Leadership Team worden gedelegeerd aan een andere functionaris of agent van de Corporation. Tenzij hiertoe gemachtigd, heeft geen enkele functionaris, agent of werknemer de bevoegdheid of autoriteit om de Corporation op enigerlei wijze te binden, zijn krediet te verpanden of aansprakelijk te stellen voor enig doel of bedrag.

Sectie 6. Trouwobligaties. Het leiderschapsteam kan eisen dat functionarissen en andere leden van het bestuursteam van de Corporation die de voogdij over of de controle hebben over bedrijfsfondsen, adequate getrouwheidsobligaties verstrekken. De premie op dergelijke obligaties kan door de Corporation worden betaald.

Afdeling 7. Verbod op leningen. De Corporation verstrekt geen leningen aan een functionaris of directeur van de Corporation.

Sectie 8. Geschenken. Het leiderschapsteam kan namens de Corporation elke bijdrage, geschenk, legaat of bedenking aanvaarden voor het algemene doel of voor een speciaal doel van de Corporation.

Sectie 9. Leningen. De Corporation mag geen geld lenen van een financiële instelling of een andere entiteit. Alle uitgaven moeten worden gedaan uit vlottende activa, behalve dat een creditcard kan worden gebruikt voor Corporation-activiteiten als er voldoende vlottende activa zijn om de kosten te dekken.

Sectie 10. Bestedingsvereiste. Na de eerste drie jaar van oprichting moet de Corporation minimaal 85% van haar inkomsten besteden aan activiteiten (inclusief salarissen) die het doel van de Corporation elk boekjaar ondersteunen, met uitzondering van het feit dat Leiderschapsteam om een ​​aangewezen fonds op te richten voor een specifieke toekomstige aankoop of activiteit. Alle aangewezen fondsen moeten een vastgestelde limiet hebben. Als het doel van het fonds niet langer bestaat, moeten de gelden in het fonds worden opgenomen in de bestedingsvereiste van 85% voor het jaar waarin het doel van het fonds wordt geannuleerd. Als er aan het einde van het fiscale jaar fondsen zijn die de bestedingsbehoefte van 85% overschrijden, kunnen de bedragen worden overgedragen naar het volgende fiscale jaar, maar moeten ze aan het einde van het vijfde fiscale jaar worden gebruikt, tenzij gereserveerd voor een toekomstige aankoop of activiteit.

Sectie 11. Onroerend goed en voertuigen. Het is de corporatie verboden onroerend goed of motorvoertuigen van welke aard dan ook te kopen, maar niets in de onderhavige overeenkomst verbiedt de corporatie onroerend goed of motorvoertuigen te leasen.

ARTIKEL XIV. GEVEN

Sectie 1. Standaard. II Korinthiërs 9: 7: "Ieder mens naar zijn hart, dus laat hem geven; niet met tegenzin of uit noodzaak: want God heeft een opgewekte gever lief. '

Deze tekst is de basis van de leer van de Corporation over geven. Netwerkbeurzen verzamelen geen geschenken van deelnemers om rechtstreeks naar de Corporation te worden verzonden. Netwerkbeurzen kunnen deelnemers instrueren hoe ze rechtstreeks aan de Corporation kunnen geven.

Sectie 2. Speciaal geven. De Corporation kan haar netwerkbeurzen op de hoogte brengen van een speciale financiële behoefte (dit moet in overeenstemming zijn met het doel van de Corporation en wetten die gelden voor organisaties zonder winstoogmerk 501 (c) (3) waarvoor de beurzen kunnen (maar zijn) niet verplicht om) een speciale aanbieding te verzamelen en naar de Corporation te verzenden.

Afdeling 3. Bijdrage aan een charitatieve bijdrage. Individuele donaties aan liefdadigheidsinstellingen die op het kantoor van de Corporation worden ontvangen en die voldoen aan de door de federaal aangewezen drempel, ontvangen een ontvangstbewijs en kunnen worden geclaimd als een charitatieve bijdrage op de belastingaangifte van een persoon. Geven ontvangen door netwerkbeurzen voor lokale doeleinden is de verantwoordelijkheid van de beurs die de fondsen ontvangt, en de Corporation is niet verplicht om ontvangsten te verstrekken voor het geven van gedaan binnen de beurzen voor dergelijke doeleinden.

ARTIKEL XV. MENTORING EN MISSIONAIRE PROGRAMMA'S

Sectie 1. Mentorprogramma OIKEOS-mentorprogramma's zijn ontworpen om het patroon te volgen zoals vermeld in II Timotheüs 2: 2: "En de dingen die u onder vele getuigen van mij hebt gehoord, vertrouwt u op aan getrouwe mannen, die ook anderen kunnen onderwijzen." Deelnemers bieden zich vrijwillig aan om bijbels te worden begeleid (gebaseerd op woorden) via persoonlijke interactie in verschillende situaties met verschillende en gekwalificeerde leiders die elk individu instrueren en begeleiden om zich persoonlijk te ontwikkelen om er vertrouwen in te hebben om anderen te instrueren en te dienen.

Sectie 2. Missieprogramma OIKEOS-zendingsprogramma's zijn ontworpen om de inbedrijfstelling te volgen die oorspronkelijk door Jezus Christus was ingesteld Handelingen 1: 8: Maar gij zult macht ontvangen, nadat de Heilige Geest op u is gekomen; en gij zult getuigen zijn voor Mij zowel in Jeruzalem, als in geheel Judaea, en in Samaria, en tot het uiterste der aarde. Gewillige deelnemers, als getuigen, hebben een opdracht gekregen om zich gedurende een bepaalde periode te concentreren op inspanningen en middelen als een prioriteit om anderen te betrekken door het goede nieuws van de genade van God in Christus Jezus te delen en te onderwijzen.

ARTIKEL XVI. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle intellectuele eigendom geproduceerd door deelnemers (inclusief leden van het bestuursteam) blijft eigendom van de producent ('maker') van het werk en niet van de Corporation.

ARTIKEL XVII. IRC 501 (c) (3) BEPALINGEN VOOR FISCALE VRIJSTELLING

Sectie 1. Beperkingen op activiteiten. Geen wezenlijk deel van de activiteiten van deze Corporation zal het voortzetten van propaganda zijn of anderszins proberen de wetgeving te beïnvloeden [behalve zoals anders bepaald door Artikel 501 (h) van de Internal Revenue Code], en deze Corporation zal niet deelnemen aan, of tussenkomen in (inclusief het publiceren of verspreiden van verklaringen) elke politieke campagne namens of in tegenstelling tot een kandidaat voor een openbaar ambt. Niettegenstaande enige andere bepalingen van deze statuten, zal dit bedrijf geen activiteiten uitvoeren die niet mogen worden uitgevoerd (a) door een bedrijf dat is vrijgesteld van federale inkomstenbelasting onder 501 (c) (3) van de Internal Revenue Code, of (b ) door een onderneming, waarvan de bijdragen aftrekbaar zijn op grond van artikel 170 (c) (2) van de Internal Revenue Code.

Afdeling 2. Verbod op particuliere verwerving. Geen enkel deel van de brutowinst van deze Corporation komt ten goede aan, of is uitkeerbaar aan haar drie bestuursteams, Officieren of andere privépersonen, behalve dat de Corporation geautoriseerd en bevoegd is om een ​​redelijke vergoeding te betalen voor verleende diensten en om betalingen en uitkeringen doen ter bevordering van de doeleinden van deze Corporation.

ARTIKEL XVIII. ontbinding

Afdeling 1. Procedure. De Corporation wordt ontbonden volgens de procedures die zijn beschreven in de Florida Not for Profit Corporations Act.

Sectie 2. Verdeling van activa. Nadat de verplichtingen van de Corporation zijn voldaan of voorzien, worden de resterende activa van de Corporation afgestoten om een ​​of meer van de vrijgestelde doeleinden van de Corporation te vergemakkelijken. Activa worden verdeeld voor een of meer vrijgestelde doeleinden in de zin van artikel 501 (c) (3) van de Internal Revenue Code van 1986, zoals gewijzigd. Zulke activa die niet worden afgestoten, zullen worden afgestaan ​​door een bevoegde rechtbank van het district waarin het hoofdkantoor van de Corporation zich dan bevindt, uitsluitend voor dergelijke doeleinden of aan dergelijke organisaties of organisaties die voor dergelijke doeleinden worden georganiseerd en geëxploiteerd.

ARTIKEL XIX. WIJZIGING VAN WETGEVINGEN

Afdeling 1. Wijziging. Tenzij anders bepaald door bepalingen van de wet, kunnen deze statuten, of een van hen, worden gewijzigd, gewijzigd of ingetrokken en nieuwe statuten worden aangenomen met de stem van ten minste twee derde van elk van de drie bestuursteams.

ARTIKEL XX. BOUW EN VOORWAARDEN

Als er een conflict is tussen de bepalingen van deze statuten en de statuten van deze Corporation, zijn de bepalingen van de statuten van toepassing. Als een van de bepalingen of delen van deze statuten om welke reden dan ook niet-afdwingbaar of ongeldig wordt verklaard, worden de resterende bepalingen en delen van deze statuten niet aangetast door een dergelijk bezit. Alle verwijzingen in deze statuten naar de statuten betreffen de statuten van deze corporatie die zijn gedeponeerd bij de secretaris van deze staat en worden gebruikt om het juridische bestaan ​​van deze corporatie vast te stellen. Alle verwijzingen in deze statuten naar een sectie of secties van de Internal Revenue Code hebben betrekking op die secties van de Internal Revenue Code van 1986, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, of naar overeenkomstige bepalingen van een toekomstige federale belastingwetgeving.

ARTIKEL XXI. DIVERSE BEPALINGEN

De titels in deze statuten zijn alleen voor het gemak en ter referentie en worden op geen enkele manier geacht de betekenis van enige bepaling hiervan te definiëren, te beperken of aan te vullen.

Deze statuten werden oorspronkelijk op de achtste dag van augustus 2018 door het leiderschapsteam vastgesteld tijdens een geplande vergadering. Ze zijn op de vierde dag van augustus 2019 gewijzigd met eenparigheid van stemmen van elk van de drie Governance Teams. Ze werden opnieuw gewijzigd op de twintigste dag van januari 2020 met de meerderheid van de stemmen van het leiderschapsteam en van de vertegenwoordigers van de andere twee governanceteams.